Regulament campanie Aspirator portabil GAS 12V la 5 lei

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Aspirator portabil GAS 12V la 5 lei”

Perioada desfășurării campaniei: 02.07.2024-31.07.2024

SECȚIUNEA 1. Organizatorul Campaniei

1.1 Organizatorul campaniei promoționale „Aspirator portabil GAS 12V la 5 lei, campanie ROBERT BOSCH SRL (denumită în continuare "Campania"), este societatea ROBERT BOSCH SRL cu sediul în București, str. Horia Măcelariu, nr. 30-34, sector 1, cod poștal 013937, CUI RO 5541546, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7601/1994, reprezentată legal de D-ul Mihai Boldijar, având funcţia de Director General si Administrator și de Dna Alice – Iuliana Radu, având funcţia de Administrator.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții.

SECȚIUNEA 2. Terminologie

2.1. În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 1. a) „Forța majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauză exterioară, independentă de voința Participanților sau a Organizatorului, neimputabilă acestora și care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depășită de către aceștia, și care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forță majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanțe: război, anarhie, acte de terorism, război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundații, perturbări ale traficului aerian sau de alta natură, restricții de călătorie în țară sau în străinătate și alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice alte acțiuni ale instituțiilor publice.
 2. b) „Campania” reprezintă acest program care se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament.
 3. c) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele și actele adiționale ulterioare care fac parte din acesta.
 4. d) „ROBERT BOSCH SRL” / „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei, identificat conform secțiunii 1.1 de mai sus și având atribuții în Campanie stabilite prin prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 3. Durata și aria de desfășurare a Campaniei

3.1. Campania promoțională este organizată și se desfășoară pe teritoriul României în perioada 02.07.2024-31.07.2024, in cadrul magazinului online Bosch care poate fi accesat la: https://www.bosch-shop.ro/

Orice înregistrări primite în afara perioadei Campaniei vor fi considerate invalide și vor fi respinse.

SECȚIUNEA 4. Participanții și condițiile de participare la Campanie

 • La această Campanie poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniti până la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reședința în România sau orice persoană juridică cu sediul social în România.
 • La această Campanie poate participa orice persoană fizică și/sau juridică (conform articolului 1.) care se înscrie în Campanie, respectând în totalitate prevederile prezentului Regulament, si indiferent de forma juridica a persoanei participante (persoana fizica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale, etc).

 • Participarea la această Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului

 • Campania se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, făcând publice modificările aduse, cu minimum 24 ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Orice modificare se va efectua prin act adițional la prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 5. Participarea la Campanie și Mecanismul Campaniei

5.1. În vederea participării la Campanie, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași:

 1. Să achiziționeze orice produs Bosch Professional din lista produselor participante (denumit in continuare “Produsul Participant”) mentionate la art. 5.2 de mai jos, de pe magazinul online Bosch, care poate fi accesat la: https://www.bosch-shop.ro/, în perioada Campaniei.
 2. Să adauge în coșul de cumpărături produsul GAS 12V-cod 0.601.9E3.000. Produsul nu se va adăuga automat în coșul de cumpărături. Produsul se poate adauga in cos in orice moment al procesului de achizitie, inainte sau dupa adaugarea Produselor Participante in Campanie in cos.
 3. Să adauge în pagina de finalizare a comenzii, inainte de pagina de plata, codul de reducere “GAS12V”.
 4. Dupa adaugarea codului de reducere “GAS12V” in pagina de finalizare a comenzii, Participantul va putea sa achizitioneze extractorul de praf la pretul de 5 RON.
 5. Să completeze corect câmpurile formularului de înregistrare prin trimiterea următoarelor date personale: nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare.

10. Să accepte termenii și conditiile acestei Campanii.

Atenție! Aspiratorul GAS 12V este livrat fără baterie și încărcător!

5.2. Produsele Participante în Campanie:

SKU Nume produs Tip produs
0.601.9E3.000 GAS 12V Aspirator
0.601.9C3.200 GAS 35 L AFC (C) Aspirator
0.601.9C3.000 GAS 35 L SFC+ (C) Aspirator
0.601.9C3.100 GAS 35 M AFC (C) Aspirator
0.601.9C3.300 GAS 55 M AFC Aspirator
0.601.B23.600 GCM 12 GDL (C) Ferăstrău circular
0.601.B23.100 GCM 12 SDE (C) Ferăstrău circular
0.601.B47.000 GCM 18V-216 DC (solo; C) Ferăstrău circular
0.601.B43.000 GCM 18V-305 GDC (solo; CoMo; C) Ferăstrău circular
0.601.B49.000 GCM 305-216 D (solo; C) Ferăstrău circular
0.601.B19.100 GCM 8 SJL (C) Ferăstrău circular
0.601.B19.000 GCM 800 SJ (C) Ferăstrău circular
0.601.B30.500 GTS 10 J (C) Ferăstrău de masă
0.601.B30.400 GTS 10 XC Ferăstrău de masă
0.601.B44.000 GTS 18V-216 (solo; C) Ferăstrău de masă
0.601.B42.000 GTS 635-216 Ferăstrău de masă

5.3. În cadrul Campaniei, un Participant poate să achizitioneze un Produs Participant precum si aspiratorul portabil GAS 12V de mai multe ori.

5.4. Livrarea comenzii se va realiza intr-un singur colet, ce va contine toate produsele comandate, respectiv Produsul Participant si aspiratorul portabil.

5.5. In cazul in care Participantul doreste sa returneze comanda care contine Produsul Participant in Campanie, acesta trebuie sa fie insotit de aspiratorul portabil GAS 12V la pret promotional.

SECȚIUNEA 6. Regulamentul Campaniei

6.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil pe site-ul magazinului online Bosch la: https://www.bosch-shop.ro/

6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Campaniei în orice moment al acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata să facă publică hotărârea sa printr-un act adițional atașat acestui Regulament ce se va regăsi pe site-ul magazinului online Bosch la: https://www.bosch-shop.ro/

SECȚIUNEA 7. Confidențialitatea datelor

7.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul ROBERT BOSCH SRL se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

7.2. Politica detaliată privind protecția datelor poate fi consultată pe site-ul https://www.bosch-shop.ro/

7.3. Date cu caracter personal prelucrate, scopul și temeiul prelucrării.

În cadrul Campaniei, Societatea va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

De la participanți:

 • nume
 • prenume
 • e-mail
 • telefon
 • adresa de livrare

7.4. Modul de colectare a datelor cu caracter personal

Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie direct de la aceștia.

7.5. Consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal

În cazul în care participanții nu furnizează datele cu caracter personal solicitate în câmpurile din pagina de check-out, nu pot participa la Campanie, pentru că nu pot parcurge procedura de livrare a comenzii.

7.6. Destinatarii datelor cu caracter personal

Nu vom dezvălui datele acestuia cu caracter personal către nicio entitate pentru utilizarea acestora în scopuri comerciale. În cazul în care vom intenționa să facem acest lucru, vom solicita în prealabil consimțământul dumneavoastră, urmând ca transferul datelor dumneavoastră către o entitate în scopuri comerciale să se realizeze doar dacă vă exprimați în prealabil consimțământul cu privire la un asemenea transfer.

7.7. Durata prelucrării.

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate potrivit Regulamentului, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

7.8. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

Organizatorul se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să păstreze confidențialitatea și siguranța prelucrării, în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile.

7.9. Drepturile Participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, Participanții au următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de a fi informat

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la Participant, Organizatorul este obligat să furnizeze acestuia cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

 • Scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • Existența drepturilor prevăzute de lege pentru Participant, în special dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
 1. b) Dreptul de acces la date
 • Orice Participant are dreptul de a obține de la Organizator, în calitate de operator, la cerere, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta.
 • Organizatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc participantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, Participantul are dreptul să fie informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.
 1. c) Dreptul la rectificare

Participantul are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Participantul are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare)

 1. d) Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Participantul are dreptul de a obține din partea Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Organizatorul are obligația: de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Participantul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) – din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Participantul se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR (dreptul la opoziție) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau Participantul se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR (dreptul la opoziție în scop de marketing);
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Organizatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR (Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale).

Art. 5 lit a) din GDPR nu se aplică, și prin urmare se poate continua prelucrarea datelor cu caracter personal, deși și-a exercitat dreptul la ștergerea datelor, în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică Organizatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit Organizatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) din GDPR;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 1. e) Dreptul de a restricționa prelucrarea

Participantul are dreptul de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 1. f) dreptul de opoziție

Participantul are dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri; Ca urmare a exercitării de către participant a dreptului de opoziție, Organizatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 1. g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta într-o măsură semnificativă;
 2. h) Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza de date a organizatorului către o alta bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 3. i) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) la nr. de telefon 031-8059211 sau prin e-mail: anspdcp@dataprotection.ro și instanței de judecată pentru orice încălcare a modului de prelucrare a datelor mele cu caracter personal;
 4. j) Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata în orice moment utilizând datele de contact ale Organizatorului.
 5. k) Modul prin care Participantul poate să își exercite drepturile menționate mai sus:

Pentru a vă exercita drepturile și pentru a raporta incidentele cu privire la protecția datelor, vă rugăm să folosiți următorul link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

7.10. Responsabilul cu protecția datelor.

Dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să apelați la ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor:

Ofițer Responsabil cu Protecția Datelor
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

sau

mailto:DPO@bosch.com

SECȚIUNEA 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 9. Forță Majoră

9.1. În cazul apariției unui caz de Forță Majoră în înțelesul noțiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, dacă o situație de Forță Majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul vă fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

9.2. Organizatorul, dacă invocă Forța Majoră, este obligat să comunice Participanților existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția respectivului caz de Forță Majoră.

SECȚIUNEA 10. Diverse

10.1. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevăzută în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (doua) săptămâni de la terminarea Campaniei. După această dată, Organizatorul nu vă mai lua în considerare nicio contestație.

10.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii , a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

10.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

10.4. Din dorința de a nu prejudicia nici un consumator care dorește să participe la Campania promoțională, Organizatorul își rezervă dreptul să poată efectua verificări în ceea ce privește corecta participare la Campanie.

În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul să retragă participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme și/sau să restricționeze participarea la Campania promoțională până la încheierea acesteia.

10.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta participările în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare a Campaniei se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie.

10.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.